تبلیغات
مشاوره صنعتی|سرمایه گذاری|اکسید روی|سولفات روی - آموزش تحلیل بنیادی سهام(قسمت اول -مفاهیم)
تأمین مواد شیمیایی و صنعتی ، مشاوره سرمایه گذاری 09127150989
آموزش تحلیل بنیادی سهام(قسمت اول -مفاهیم)
شنبه 1 تیر 1392 ساعت ساعت 16 و 54 دقیقه و 36 ثانیه | نوشته ‌شده به دست الف منفرد | ( نظرات )
ﺻﻮرت ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد، ﺣﺎﮐﯽ از وﻗﻮع ﻫﺰاران ﻣﺒﺎدﻟﻪ و روﯾﺪاد ﯾﺎ ﮔﺰارش ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ رﯾﺎل ﭘﻮل اﺳﺖ. ﺳﻮاﺑﻖ و ﺟﺰﺋﯿﺎت اﯾﻦ ﻣﺒﺎدﻻت و روﯾﺪادﻫﺎ در دﻓﺎﺗﺮ روزﻧﺎﻣﻪ، ﮐﻞ و ﻣﻌﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﻔﻀﯿﻞ ﺛﺒﺖﺷﺪه و ﺳﭙﺲ طﺒﻘﻪﺑﻨﺪی و ﺗﻠﺨﯿﺺ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻋﺼﺎره اﯾﻦ ﻣﺒﺎدﻻت و روﯾﺪادﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت، ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻬﯿﻪ و اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺪفﻫﺎی ﮔﺰارشﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ، ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺎﺳﯽ زﯾﺮ ﺗﻬﯿﻪ و اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ:
1- ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ، ﮐﻪ ﺧﻼﺻﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ را در ﯾﮏ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﯿﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
2- ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب ﺳﻮد و زﯾﺎن، ﮐﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻋﻠﯿﺎت ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ را در ﯾﮏ دوره ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
3- ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب ﮔﺮدش وﺟﻮه ﻧﻘﺪ، ﮐﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده از آن(ﻣﺼﺎرف) را در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﯾﮏ دوره ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
4- ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب ﺳﻮد و زﯾﺎن اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ، ﮐﻪ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ در ﺳﻮدﻫﺎی اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﻏﯿﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪی در ﯾﮏ دوره ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ
ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺰارش داراﯾﯽﻫﺎ، ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ و ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﻣﻮﺳﺴﻪ را در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ دوره ﻣﺎﻟﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ، ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ را در ﯾﮏ زﻣﺎن ﻣﻌﯿﻦ، ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ داراﯾﯽﻫﺎ، ﺗﻌﻬﺪات اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻮﺳﺴﻪ(ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ) و ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم و ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﯾﺎ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ
در ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ، داراﯾﯽﻫﺎ در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ و ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ و ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﮐﻪ ﺟﻤﻊ آﻧﻬﺎ ﻣﻌﺎدل ﺟﻤﻊ داراﯾﯽﻫﺎ اﺳﺖ در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
در ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً داراﯾﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ، ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس زﻣﺎن ﺳﺮرﺳﯿﺪﺷﺎن و وارﯾﺰ ﺑﺪﻫﯽ، وﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻘﺎء ﺷﺎن ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی وﮔﺰارش ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪیﻫﺎی ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده در ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ اﺳﺖ:

داراﯾﯽﻫﺎ

اﻟﻒ) داراﯾﯽﻫﺎی ﺟﺎری(ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺟﻮه ﻧﻘﺪ، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در اوراق ﺑﻬﺎدار ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت، ﺣﺴﺎبﻫﺎی درﯾﺎﻓﺘﻨﯽ، ﻣﻮﺟﻮدیﻫﺎی ﮐﺎﻻ و ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺘﻬﺎ).
ب) ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت
ج) اﻣﻮال، ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت وﺗﺠﻬﯿﺰات(داراﯾﯽﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ)
د) داراﯾﯽﻫﺎی ﻧﺎﻣﺸﻬﻮد(ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻖاﺧﺘﺮاع، ﺣﻖﺗﺄﻟﯿﻒ، ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ)
ه) ﺳﺎﯾﺮ داراﯾﯽﻫﺎ وﻣﺨﺎرج اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﺑﻪ دورهﻫﺎی آﺗﯽ

ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ:

اﻟﻒ) ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی ﺟﺎری(ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺘﻨﯽ، اﺳﻨﺎد ﭘﺮداﺧﺘﻨﯽ، ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد ﭘﺮداﺧﺘﻨﯽ، ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی ﻣﻌﻮق، ﭘﯿﺶ درﯾﺎﻓﺖﻫﺎ و ﺣﺼﻪ ﺟﺎری ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت)
ب) ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت(ﻣﺎﻧﻨﺪ اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ، واﻣﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت و …)


می توانید دیدگاه خود را بنویسید
wrathfuloutdoor41.snack.ws سه شنبه 2 خرداد 1396 ساعت 23 و 27 دقیقه و 59 ثانیه
This is a topic that is near to my heart... Many thanks!
Where are your contact details though?
manicure سه شنبه 22 فروردین 1396 ساعت 23 و 47 دقیقه و 00 ثانیه
Excellent post. I was checking constantly this blog and I am impressed!

Very useful info particularly the last part :) I care for such info a lot.
I was seeking this certain information for a long time.

Thank you and best of luck.
پنجشنبه 3 بهمن 1392 ساعت 00 و 22 دقیقه و 52 ثانیه
توضیحاتتون خوبه و قابل فهم مرسی
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
 
نویسندگان
نظر سنجی
بهترین گزینه برای افزایش ارزش پس انداز چیست؟
دیگر موارد
تعداد مطالب :
تعداد نویسندگان :
آخرین بروز رسانی :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
بازدید کل :
آخرین بازدید :