تبلیغات
مشاوره صنعتی|سرمایه گذاری|اکسید روی|سولفات روی - آموزش تحلیل بنیادی سهام(قسمت دوم -تجزیه و تحلیل افقی)
تأمین مواد شیمیایی و صنعتی ، مشاوره سرمایه گذاری 09127150989
آموزش تحلیل بنیادی سهام(قسمت دوم -تجزیه و تحلیل افقی)
دوشنبه 3 تیر 1392 ساعت ساعت 12 و 39 دقیقه و 33 ثانیه | نوشته ‌شده به دست الف منفرد | ( نظرات )
ﯾﮑﯽ از ﺷﯿﻮهﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞﮔﺮان ﻣﺎﻟﯽ در ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ، اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﻮرﺗﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ آﻧﻬﺎﺳﺖ. ﺗﺤﻠﯿﻞﮔﺮان ﺻﻮرﺗﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ را ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. در ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﺷﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻮد آوری، رﯾﺴﮏ ﻣﺎﻟﯽ، وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻓﺮوش ، وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺪﻫﯽ و ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺳﻮد ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮدد. ذﯾﻨﻔﻌﺎن ﺷﺮﮐﺖ اﻋﻢ از ﺳﻬﺎﻣﺪاران، ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎران و اﻓﺮاد ﻃﺮف ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روی ﺻﻮرﺗﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮد را در وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺎ آن ﻗﺮار دﻫﻨﺪ. اﮔﺮ رﯾﺴﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم ﺧﻮد ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎران ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﮐﻤﺘﺮی ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﯾﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎری ﺧﻮد ﺑﺎزدﻫﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﻃﻠﺐ ﮐﻨﻨﺪ.

اﻧﻮاع ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺻﻮرﺗﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ
ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺻﻮرﺗﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻓﻘﯽ و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻤﻮدی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد.
اﻟﻒ) ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻓﻘﯽ:
اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ، اﻃﻼﻋﺎت ﺻﻮرﺗﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ را ﺑﺮای ﭼﻨﺪ دوره ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎل ﭘﺎﯾﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﻫﺮ دوره ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻨﻮات ﻗﺒﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﺧﻮد ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺻﻮرﺗﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪای و ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد .
ب) ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻤﻮدی:
در ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻤﻮدی ﺗﻤﺎم اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺪرج در ﯾﮏ ﺻﻮرت ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارﻗﺎم ﻫﻤﺎن ﺻﻮرت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﺻﻮرﺗﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺴﺒﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد .

در ادامه به مثالهایی از این دو روش می پردازیم.....
تجزیه و تحلیل افقی

1) ﺻﻮرﺗﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪای:
ﺑﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺻﻮرﺗﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ در دو دوره ﻣﺘﻮاﻟﯽ اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد، ﺗﺤﻠﯿﻞﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻄﻠﻖ ارﻗﺎم ﺻﻮرﺗﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ از ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺳﺎل دﯾﮕﺮ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎﻣﻊﺗﺮی از ﺻﻮرﺗﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽﺷﻮد.


2) ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ:
در اﯾــﻦ ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ اﻗﻼم ﻣﻬﻢ ﻣﻨﺪرج در ﺻﻮرﺗﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﻣﺒﻨﺎی ﻗﺮاردادن ﺳﺎل ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﺠﺎری در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ارﻗﺎم ﻣﻘﺎﯾﺴﻪای ﺑﺮای دورهﻫﺎی ﻣﺘﻮاﻟﯽ 5 ﺗﺎ 10 ﺳﺎﻟﻪ را اراﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد. اﯾﻦ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺻﻮرﺗﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪای در دو دوره ﻣﺘﻮاﻟﯽ دارد، زﯾﺮا دورهﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ روﻧﺪ ارﻗﺎم را ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﺗﻐﯿﯿﺮ از ﯾﮏ دوره ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ دوره ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻌﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻟﺰاﻣًﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﯾﮏ روﻧﺪ ﮐﻠﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﺸﻮد زﯾﺮا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻏﯿﺮ ﻋﺎدی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ وﻗﻮع ﭼﻨﺪ روﯾﺪاد ﻏﯿﺮ ﻣﮑﺮر اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺜ ًﻼ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ در ﺳﻮد ﻫﺮ ﺳﻬﻢ ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺮوش اوراق ﺑﻬﺎداری ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه اﺳﺖ، ﮐﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎی آﺗﯽ ﺗﮑﺮار ﻧﮕﺮدد ﻟﺬا ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ در ﯾﮏ دوره 5 ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮد در ﺳﺎل ﺟﺎری در روال ﻋﺎدی ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﺒﻮده اﺳﺖ آﺷﮑﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ .

=======================
ﻣﺜﺎل 1 : ﺻﻮرت ﺳﻮد و زﯾﺎن ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ X ﺑﺸﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ :

ﺷﺮﮐﺖ X
ﺻﻮرت ﺳﻮد و زﯾﺎن ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ای 1372 اﻟﯽ 1376


1372 1373 1374 1375 1376
ﻓﺮوش 871505 978692 1107128 1208061 1159863
ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻓﺮوش رﻓﺘﻪ 663840 760213 882362 966568 952176
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ اداری 93801 107484 107140 132077 150665
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻬﺮه 8400 8151 9526 16038 21891
ﻣﺎﻟﯿﺎتﺑﺮدرآﻣﺪ 46600 43900 42300 35300 6300
ﺳﻮدﺧﺎﻟﺺ 58864 58944 65800 58078 28831
ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺻﻮرت ﺳﻮد و زﯾﺎن ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ای ﺳﺎﻟﻬﺎی 1375 و 1376 ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ :1375 1376 ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻐﯿﯿﺮ درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ
فروش 1208061 1159863 ( 48198 ) ( %4 )
بهای تمام شده فروش رفته 966568 952176 (14392) (1/5)
هزینه های عمومی اداری 132077 150665 18588 14
هزینه بهره 16038 21891 5853 36
مالیات بردرآمد 35300 6300 (29000) (82)
سود خالص 58078 28831 (29247) (50)
(ارﻗﺎم داﺧﻞ ﭘﺮاﻧﺘﺰ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ و ارﻗﺎم ﺧﺎرج از ﭘﺮاﻧﺘﺰ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ اﺳﺖ)ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ ﺻﻮرت ﺳﻮد و زﯾﺎن ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺷﺮﮐﺖ X ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
1372 1373 1374 1375 1376
فروش 100% 112% 127% 139% 133%
بهای تمام شده كالای فروش رفته 100 115 133 146 143
هزینه های عمومی اداری 100 114 114 140 160
هزینه بهره 100 97 113 191 261
مالیات 100 94 91 76 14
سود خالص 100 100 112 99 49ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﻮق ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﺳﻮال زﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮح اﺳﺖ :
1) ﭼﺮا ﺳﻄﺢ درآﻣﺪ ﻓﺮوش ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل رﺷﺪ، ﻧﺎﮔﻬﺎن ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ؟
2) ﭼﺮا ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ در ﺳﺎل 1376 ﺷﺪﯾﺪًا ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ؟
3) ﭼﺮا ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻬﺮه در ﺳﺎل 1376 ﺑﻄﻮر ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ؟

در ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺻﻮرﺗﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از درﺻﺪﯾﺎﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ اﮔـــﺮ ارﻗﺎم ﺳﺎل ﭘﺎﯾﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات آﺗﯽ ﻣﺎﻧﺪهﻫﺎ از ﻧﻈﺮ درﺻﺪی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ﺟﻠﻮه ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد، در اﯾﻨﺼﻮرت ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﺗﻐﯿﯿﺮات رﯾﺎﻟﯽ ارﻗﺎم اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد، ﻣﺜ ًﻼ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻬﺮه در ﺳﺎل 1376 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل 1372 ﺑﻪ 261% رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ آن ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮدن ﻣﺒﻠﻎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻬﺮه در ﺳﺎل 1373 اﺳﺖ.
در ادامه به تجزیه و تحلیل عمودی خواهم پرداخت......


می توانید دیدگاه خود را بنویسید
canadian pharcharmy online یکشنبه 1 مهر 1397 ساعت 10 و 39 دقیقه و 06 ثانیه

Amazing info. Kudos!
most reliable canadian online pharmacies buy viagra 25mg canadian online pharmacies rated canadian drugs canadianpharmacyusa24h canadian online pharmacies rated most reliable canadian online pharmacies trust pharmacy canada canadian pharmacy king pharmacy onesource
viagravipsale.com چهارشنبه 28 شهریور 1397 ساعت 07 و 18 دقیقه و 37 ثانیه

Good postings. Thanks a lot!
effetti del cialis cialis cuantos mg hay when will generic cialis be available cialis generisches kanada cialis generique cialis free trial precios cialis peru non 5 mg cialis generici free generic cialis only now cialis 20 mg
cialissi.com دوشنبه 12 شهریور 1397 ساعت 13 و 40 دقیقه و 13 ثانیه

Great information, Regards!
viagra vs cialis vs levitra cialis flussig cost of cialis per pill cialis super kamagra only now cialis for sale in us fast cialis online buy online cialis 5mg cialis for sale south africa tadalafil tablets click here cialis daily uk
viagravonline.com یکشنبه 11 شهریور 1397 ساعت 21 و 11 دقیقه و 00 ثانیه

Seriously all kinds of amazing material!
india cialis 100mg cost import cialis free cialis cialis herbs brand cialis generic side effects of cialis 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis 20 mg cut in half order generic cialis online generic cialis with dapoxetine
Cialis canada سه شنبه 23 مرداد 1397 ساعت 00 و 22 دقیقه و 48 ثانیه

Seriously lots of superb facts!
generic cialis pill online buy original cialis buy cheap cialis in uk miglior cialis generico brand cialis generic cialis price thailand price cialis best cialis coupons printable sublingual cialis online we like it safe cheap cialis
Cialis 20 mg دوشنبه 7 خرداد 1397 ساعت 13 و 56 دقیقه و 51 ثانیه

You definitely made your point!
warnings for cialis tadalafil generic cialis generico en mexico cialis 5 effetti collaterali comprar cialis 10 espa241a cialis para que sirve click here take cialis acquistare cialis internet cialis cuantos mg hay cialis in sconto
Cialis prices پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 ساعت 18 و 07 دقیقه و 36 ثانیه

You actually reported this exceptionally well.
link for you cialis price bulk cialis buy cialis sample pack generic cialis 20mg uk free cialis compare prices cialis uk cialis side effects cialis en 24 hora cialis professional yohimbe cialis 5mg prix
Viagra 5mg prix چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 ساعت 22 و 45 دقیقه و 08 ثانیه

Kudos, Terrific stuff.
buy viagra online forum buy viagra from usa sildenafil without prescription uk buying viagra without prescription buy real viagra online without prescription viagra order uk buy real viagra online usa buy viagra online cheap uk cheap viagra uk buy sildenafil viagra
Cialis canada شنبه 18 فروردین 1397 ساعت 23 و 29 دقیقه و 01 ثانیه

Fantastic content. Regards!
how to purchase cialis on line enter site very cheap cialis we use it 50 mg cialis dose cialis price in bangalore brand cialis nl cialis for sale in europa click here cialis daily uk cialis prezzo in linea basso cialis canada cialis for sale
Generic cialis جمعه 3 فروردین 1397 ساعت 02 و 07 دقیقه و 05 ثانیه

Thank you! I like it!
buy cialis cialis generico postepay i recommend cialis generico tadalafil 20mg female cialis no prescription generic for cialis comprar cialis 10 espa241a only best offers cialis use cialis with 2 days delivery callus
http://ivettemanetta.wordpress.com پنجشنبه 28 اردیبهشت 1396 ساعت 14 و 39 دقیقه و 13 ثانیه
Write more, thats all I have to say. Literally,
it seems as though you relied on the video to make your point.
You clearly know what youre talking about, why throw away
your intelligence on just posting videos to your blog when you could be giving us something enlightening to read?
شنبه 6 مهر 1392 ساعت 16 و 35 دقیقه و 48 ثانیه
باسلام
اگه امکانش هست فرمول کلی اعداد محاسبه شده در جدول را بنویسید.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
 
نویسندگان
نظر سنجی
بهترین گزینه برای افزایش ارزش پس انداز چیست؟
دیگر موارد
تعداد مطالب :
تعداد نویسندگان :
آخرین بروز رسانی :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
بازدید کل :
آخرین بازدید :